عنوان نام دفتر
ردیف عنوان نام دفتر فایل پیوست تاریخ درج در سایت شماره قانون
۱ مصوبه شماره دو جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1399/10/22
۲ دستورالعمل درج شناسه ملی سند (شمس) در کلیه مکاتبات دستگاههای اجرایی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1399/10/22
۳ مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1/118793
۴ مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1/118792
۵ حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 360057
۶ مصوبه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1/111266
۷ مصوبه جلسه چهاردم شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل 1/111265
۸ دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۹ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۰ ابلاغ مصوبه شماره 2 جلسه دوازدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۱ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۲ آیین نامه اجرایی بند ت قانون برنامه پنجساله ششم (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی) مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۳ دستورالعمل فعالیت و نظارت بر موسسات/شرکت های ارزش گذاری در حوزه دارایی های نامشهود مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۴ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۵ آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۶ دستورالعمل ضوابط معماری فناوری اطلاعات سازمانی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۷ تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرذ نرم افزارهای بومی در مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۸ آیین نامه اجرایی طرح نشانی استاندارد مکانی (GNAF) مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱۹ نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۲۰ قانون جرائم رایانه ای مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت دریافت فایل
۱ ۲